Kvalitet og miljø

Styringssystemet vårt på kvalitet er i overensstemmelse med styringssystemkravene i NS-EN ISO 9001:2008 og NS-EN ISO 14001:2004. Vi blir sertifisert og revidert av TI (Teknologisk Institutt), og ved å klikke på deres logo på sidene våre, får du opp vårt sertifikat. Vårt kvalitets- og miljøarbeid er basert på Demings sirkel:

Bilde av Demings sirkel

Vi skal:

Alltid levere våre produkter og transportoppdrag etter avtalte spesifikasjoner.

Kvalitetsarbeid i vår bedrift er prioritert i samarbeide med våre kunder, de ansatte, myndigheter og leverandører. Internkontroll er en naturlig sammenfallende del, og vi har program for å oppfylle gjeldende lover og forskrifter.
Daglig leder er ansvarlig for etterlevelse av  kvalitetspolitikken. 
 

Miljøpolitikk
Vi  forplikter oss til:

Å gjennomføre våre produksjoner og tjenester med minst mulig belastninger på ytre miljøet. Vi når 
dette gjennom opplæring av våre ansatte, god planlegging og bruk av miljøvennlig utstyr innenfor 
våre økonomiske muligheter.

Vi skal etterleve myndighetspålagte krav og forplikter oss til gjennomføring av  kontinuerlige 
forbedringer  som beskrevet i vårt miljøstyringsprogram.

Daglig leder er ansvarlig for at miljøpolitikken etterleves.

Overordnede mål

  • Gjennom god kontakt med våre leverandørkunder sikre oss tilstrekkelig med råvarer av kvalitet som våre kunder vil ha.

  • Gjennomføre alle våre transportoppdrag til kundenes tilfredshet.

  • Sikre inntjening gjennom riktig produktprising.

  • Optimalisere gjenvinningsgrad fra våre kunder og alltid gjennomføre produksjonen innenfor myndighetspålagte grenser. 
     

Rapporter fra resertifisering og tilsyn

Bilde av iso4logo